Nieuwsbrief ALV (17/09/2012)
 

Agenda Algemene Ledenvergadering K.V. Hoogkerk
 
Datum: 17 september, 20.00 uur
Plaats: Kantine K.V. Hoogkerk
 
A   OVERIGE INFORMATIE + DOEL BIJLAGE
1 Opening    
2 Mededelingen -        pinapparaat
-        maximaal 100 euro barkaartje
-        afmeldingen
 
3 Notulen 3 oktober 2011    
4 Ingekomen stukken    
5 Jaarverslag a.      wedstrijdsecretariaat
b.      vereniging activiteiten commissie
c.      technische zaken
d.      sponsorcommissie
e.      bar
f.        hal/veld
g.      redactie/ website
h.      schoonmaak
i.        ledenadministratie
 
 
6 Penningmeester
  1. Jaarverslag
  2. Voorstel contributieverhoging
  3. Automatische incasso
 
7 Kascommissie    
8 Jubilaris    
  PAUZE    
9 Bestuursverkiezing voorzitter:                   Jelly Bergsma
penningmeester:           Ingrid Mooibroek
secretaris:                   Agnes Roeters
leden:                         Bert Stoit
                                 Lars Salomons
                                 Willem Elzinga
kandidaat lid:               Sabine Postma
 
 
    -         
B Ingelaste agendapunten    
10 Verplichting tot activiteiten en acties    
11 Voorstel vergoeding jeugdtrainers A1 en B1    
12 Sokkenactie -          
       
13 Rondvraag en sluiting    
 
 

Notulen Algemene Leden Vergadering
3 oktober 2011
 
Aanwezig 44 waarvan 6 bestuursleden
 
1. Opening
Agnes opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt terug- en vooruit geblikt op het afgelopen en komende jaren.
- we hebben uitgesproken dat we willen professionaliseren. Een eerste aanzet is destijds gegeven door ‘Vlot’. Het bestuur heeft vervolgens de beleidsplannen opgesteld en worden vanavond aan de leden gepresenteerd.
- Scheidsrechtersarsenaal is uitgebreid met 1 beoordelaar, Agnes Roeters.  Neemt niet weg dat uitbreiding van het aantal scheidsrechters noodzakelijk blijft.
- NK van de B-ers, diverse jeugdspelers zijn geselecteerd voor regioteams. Versterking van nieuwe leden van andere verenigingen.
- Wens om accommodatie op peil te brengen, jeugd op peil houden en de kantine zoveel mogelijk open te hebben. Voorwaarde van de laatste twee wensen is voldoende vrijwilligers, dit blijft een struikelblok. Ontwerpen voor de dug-outs zijn gemaakt. Het overleg met de gemeente voor een (combi) kunstgrasveld is gestart.
- Bestuurssamenstelling. Op dit moment zijn er twee kandidaten voor het bestuur. Het bestuur stelt voor om deze twee kandidaten zonder tegenargumenten bij de bestuursverkiezing aan te stellen.
 
2. Mededelingen
Afgemeld hebben: Jan Jouke Flokstra, Harry Strating, Leonie Vaartjes, Guido vd Leij, Leonie vd Leij, Heleen vd Velde, Marit vd Meulen, Jacqueline Bos, Jan Jaap Wesselink, Erika Hollander, Linda Klein.
 
3. Notulen 27 september 2010
Adrie: Opmerking bij punt 5b VAC. ‘De organisatie van het Hoogkerk Korfschait’n Toernooi en de feestavond lag dit jaar in handen van Evert- Jan Geertsema, de Vac heeft een ondersteunende rol gehad.’ De tekst wordt aangepast naar: ‘Het Vac is verantwoordelijk voor de organisatie, Evert Jan heeft een organiserende rol gehad’.
 
Gretha: Opmerking bij punt 8 bestuursverkiezing. Gretha geeft aan dat zij het verloop in het bestuur op dit moment erg groot vindt.
 
Gretha: Vraag bij punt 10 rondvraag. Hoe zit het op dit moment met de bereikbaarheid van de tribune in de sporthal? Agnes geeft aan dat er nu een beheerder in de sporthal aanwezig moet zijn. Hij/ Zij kan zorgen voor toegang tot de lift.
 
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.
 
4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
 
5. Beleid
a. beleidsplan 2011-2015
Jelly presenteert het beleidsplan. Leden kunnen vragen/ opmerkingen plaatsen. Een versie van dit plan is op te vragen per mail: bestuur@kvhoogkerk.com. Verzoek aan de leden om vragen/ opmerkingen en ideeën over het plan te mailen naar het bestuursaccount. Het bestuur zal via de site communiceren over het plan. Er wordt niet per mail individueel gereageerd.
Vragen:
Jeha: Zijn er functies in het plan die niet binnen het bestuur vervuld worden? Zijn er ook criteria waaraan de mensen moeten voldoen? Jelly geeft aan dat er voor iedereen een functie te vinden is. Je moet de sterke kanten van iemand benutten. Een profiel is niet aan de orde. Een vb van een functie die bijv. niet via het bestuur vervuld wordt is de vrijwilligerscoördinator.
 
Harry: Zou er naast het vrijwilligersformulier ook een soort van tevredenheidonderzoek gehouden moeten worden? Niet alle informatie komt altijd op de juiste plek. Jelly: Bestuur zal kijken naar de mogelijkheden. Discussie over de mogelijkheid tot meer vrijwilligers volgt. Uitgangspunt is dat we het vanuit een positieve benadering de mensen willen bereiken en motiveren.
 
b. sponsorplan
Jan presenteert het sponsorplan. Een versie van dit plan is op te vragen per mail: sponsorcommissie@kvhoogkerk.com.
Vragen:
Sander: Is het een idee om op het veld een sponsornaam te vermelden. Jan geeft aan dat alle vormen van sponsoring onderzocht kunnen worden.
 
Carla: Hoe zit dat met het clubblad, daarin wordt geadverteerd en met deze sponsoren is afgesproken dat we dit 5x per jr uitgeven. Jan geeft aan dat dit zeker in beeld is, en zijn druk op zoek naar oplossingen.
 
PAUZE
 
6. Jaarverslag
Jaarverslag 2011-2012
Het verslag is door de commissies opgesteld.
 
 
a. Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat werd dit jaar geregeld door Lars Salomons, met hulp van Monique Kampijon. Hoogkerk heeft afgelopen jaar een geweldig jaar achter de rug qua prestaties. Kampioenschappen, kruisfinales en NK’s werden behaald. Kevin Stoit heeft dit jaar zijn Bondsscheidsrechter diploma gehaald en fluit vanaf dit jaar wedstrijden buiten de vereniging voor Hoogkerk. Hiermee komt het totaal op 4 scheidsrechters. Maar door het niveau van onze teams zijn er steeds meer scheidsrechters nodig en geen torenhoge boetes te krijgen. De reiskosten uitbetaling was dit jaar weer rommelig, dit komt doordat sommige teams niet of te laat hun reiskostenformulieren inleveren. We willen dit jaar hier strenger op gaan letten. Reiskosten zullen dit jaar ook rechtstreeks naar de ouders gaan die gereden hebben. Het is niet meer mogelijk om voor een team reiskosten te declareren. Verder zullen er strikte data zijn voor het inleveren van de formulieren. Monique Kampijon is gestopt met het wedstrijdsecretariaat en haar taken worden tijdelijk door Lars en Carla overgenomen. Lammert Kiers is gestopt als verenigingsbegeleider scheidsrechters/jurytafel, hiervoor zijn wij nog op zoek naar een opvolger. Omdat wij vanaf dit jaar geen sleutel meer hebben van de sporthal/kleedkamers kan het wel eens voorkomen dat de kleedkamers op tijd op slot gaan. Het is daarom belangrijk dat er na een training cq wedstrijd direct gedoucht wordt. Het dorpshuis heeft het recht om een half uur na de laatste training/wedstrijd de kleedkamers op slot te doen. Verder hopen we nog steeds op betere uren in onze thuishal. Het gros van de uren is aan het eind van de middag, begin van de avond. Hoogkerk deed vorige jaar met 20 teams mee aan de competitie.
 
b. Vereniging activiteiten commissie
Het VAC bestond in seizoen 2011-2012 uit de volgende leden: Carla Flokstra, Leonie Vaartjes, Anne Hans Hoekstra, Kirsten Swiersema, Ronald Huising, Kevin Stoit, Heleen van der Velde en Renate Snijder. In Seizoen 2012-2013 verlaten Anne Hans en Carla het VAC en komt Wiljan Elzinga ons versterken.
Afgelopen seizoen heeft het VAC onder andere georganiseerd: Opzet en begeleiding van het team van de week bij de thuiswedstrijden van het eerste, zwemmen voor de hele vereniging, spokentocht, organiseren van de metworstenactie, 6x kaart-en sjoelavond in de kantine, kerstbingo en patat eten voor de D en E jeugd, feestavond in de kantine voor spelende en niet spelende leden vanaf 16 jaar, verkoop hamburgers op de oranjemarkt, verkoop notenkoeken op de voorjaarsmarkt bij de Tapijthal, uitstapje naar Nienoord voor de jongste jeugd en jeugdreisje naar Ameland voor alle jeugdleden vanaf 7 jaar.  Ook zorgt het VAC voor ondersteuning en hulp bij het Hoogkerker Korfschait’n en heeft het een spel georganiseerd met het 50 jarig bestaan van de vereniging.
Het VAC zorgt er tevens voor dat geblesseerde jeugdleden een kaartje ontvangen.
Het moge duidelijk zijn dat het VAC dit alles niet kan doen zonder de hulp van vele vrijwilligers.
 
c. Technische Zaken
 
De technische commissie bestond afgelopen jaar uit Lars, Niels, Carla en Monique. Lammert was verenigingsbegeleider, maar had geen officiële tc-functie.
Hoogkerk startte het seizoen met 14 jeugdteams en 6 seniorenteams, in de zaal is Hoogkerk 5 verder gegaan als Midweek 2. Het blijft steeds moeilijk om voor elk team voldoende trainers te krijgen, vooral trainers die beginnende trainers kunnen opleiden zijn schaars. De TC wil nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is om onze jeugd(trainers) goed op te leiden en dat hiervoor meer kader nodig is. Ook ouders die wellicht minder korfbalverstand hebben maar wel vanuit pedagogisch oogpunt wat kunnen bijdragen zijn welkom, deze groep is nog erg ondervertegenwoordigd. Wat ook op is gevallen zijn de teleurstellingen van ouders/kinderen die niet in het door hun gewenste team zijn ingedeeld. Door de groei van de vereniging, zowel kwalitatief als kwantitatief zijn er de laatste jaren meer veranderingen in samenstellingen doorgevoerd dan in de jaren daar voor. Leeftijd en ontwikkeling zijn de belangrijkste richtlijnen wat betreft indeling in bepaalde teams. Dit gaat in overleg met de trainers van de verschillende (jeugd)teams.
 
 
Competitie:
Dit jaar was het jaar van het kampioenschap van het eerste naar de hoofdklasse, kruisfinales van RTA 2012, kampioenschap van A1 (na beslissingswedstrijd tegen LDODK) op het veld en de diverse prijzen van de B1 (Nederlands Kampioen district zaal/kruisfinale NK veld/ aspirantenbeker). Andere teams hebben naar behoren gepresteerd op hun niveaus. De talloze busreizen en sfeer in de hallen van Hoogkerk supporters geeft aan dat korfbal in Hoogkerk leeft.
 
Selectieteams:
Hoogkerk liet zich ook zien in de diverse selectieteams van Noord en Groningen. Joost Hofman en Tim Flokstra behaalden zelfs het nederlands team <19 en <16.
Voor Noord <19 deden mee: Joost, Jetze, Hylke, Diann, Diana, Britt en Manon
Voor Noord <16 deed mee: Tim
Voor Noord <14 deed mee: Femke
Voor Groningen <19 deden mee: Patrick, Raymond, Erik en Claudia
Voor Groningen <16 deden mee: Oscar en Robin
Voor Groningen <14 deed mee: Wolter en Bram
Voor Groningen <12 deden mee: Wendy, Charlotte en Bas
 
De Technische Commissie heeft een zwaar jaar achter de rug. De vele sportieve successen en de extra aandacht die hierbij nodig is, gepaard met een onderbezetting en te weinig kader  maakt het voor de leden van de TC soms erg lastig om vooruit te denken. Hetgeen waar de TC graag heen wil met korfbalvereniging Hoogkerk raakt soms op de achtergrond om huidige problematieken op te lossen. Inmiddels heeft een aantal leden zich opgegeven om de tc (organisatie) te versterken. In deze setting gaan wij dit jaar aan de slag.
 
d. Sponsorcommissie
In de sponsorcommissie zitten Bert Stoit, Anne Hans Hoekstra, Tim van der Meulen, Sjoerd van der Wal en Jan Veldhuis.
De sponsorcommissie heeft afgelopen jaar een aantal nieuwe sponsoren binnen gehaald, waaronder de KFC te Groningen. Ook heeft de sponsorcommissie een aantal acties geïnitieerd waaronder de actie van Karwei, de uitgifte van tuinsets van de Albert Heijn en de actie van Il Lago, waarbij leden kunnen sparen voor de vereniging. Ook is er een tweede rij sponsorborden bij het veld geplaatst.
 
e. Bar
Ook het afgelopen seizoen kan de kantine mede door een aantal kampioensfeesten, het 50 jarig bestaan en het korfschiettoernooi terug zien op een geslaagd seizoen met een goede omzet. Ten tijde van het schrijven van dit verslag is echter nog niet zien of de netto opbrengst evenredig hoog is als de omzet.
Het was bij de diverse gelegenheden als trainingen, wedstrijden en de kaart en sjoelavonden weer een gezellige boel in de kantine. Zeer geslaagd en heel druk bezocht was het feest ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van KVH. Ook het korfschiettoernooi en het eind feest was zeer gezellig en druk bezocht door zowel jeugd als ouderen.
Toch had ook dit jaar de kantine weer de nodige problemen met het invullen van de bar-bezetting en dan vooral op de zaterdagen en de zondagen, hiervoor zouden we er nog graag wat mensen bij willen hebben.
Het afrekenen van de kaartjes blijft ook elk jaar weer een probleem al is dit jaar op de laatste avond bijna alles afgerekend, echter tijdens het seizoen blijven de kaartjes vaak te lang liggen graag een ieders aandacht hiervoor. De barcoördinator, Johan Dolfing, wil alle vrijwilligers die hebben bijgedragen in het reilen-en-zeilen van de kantine van harte bedanken.
 
 
f. Hal/velddienst
In de halcommissie zitten Harry Hut, Adrie Vaartjes en Rosa Alkema. Zij verzorgen de verkoop van de kaarten, openen en sluiten van de tribune. Houden toezicht op de zaal tijdens de wedstrijden.
 
g. Redactie/ website
De redactie bestond het afgelopen seizoen uit twee personen, Yvonne van der Velde en Kirsten Swiersema. Zij zorgden voor de verschijning van het clubblad en het maken van de programmaboekjes voor de thuiswedstrijden van het eerste en de junioren. Het weekbericht is het afgelopen seizoen wekelijks door Lars Salomons verstuurd, hiervoor onze dank. Na diverse oproepen in het clubblad, weekberichten en op de site hebben een aantal personen aangegeven een handje te willen helpen. Op korte termijn zullen we op de site en in het weekbericht publiceren wie dit zijn en welke rol zij zullen vervullen.
 
Weekbericht
Deze wordt op dit moment nog door Lars Salomons verstuurd. Bedoeling is om het vanaf dit seizoen weer door de redactie te laten doen. Het weekbericht wordt verstuurd naar 223 personen.
 
Clubblad
De oplage van de clubbladen is nu 140, begin vorig seizoen was dit aantal ongeveer 30 hoger. Steeds meer personen ontvangen het clubblad digitaal, waaronder de personen die het clubblad het afgelopen seizoen meerdere malen niet uit de kantine hebben meegenomen.
 
Programmaboekje
De redactie heeft het afgelopen seizoen niet alleen programmaboekjes voor de thuiswedstrijden van de eerste selectie gemaakt, maar ook voor Hoogkerk A1.
 
i. Schoonmaak
We zijn begonnen met 3 groepen. 2 groepen met 5 dames en 1 groep met 6 dames. In de loop van het seizoen is Bianca Hovenkamp bij een groep aangeschoven. We hebben het afgelopen jaar veel extra schoonmaakdagen gehad i.v.m. alle (kampioens) feesten. En natuurlijk het 50jarig bestaan. Gelukkig zijn hier altijd vrijwilligers voor te krijgen. Dus iedereen bedankt die vrijwillig bij de extra schoonmaken hebben meegeholpen. We hebben m.i.v. het nieuwe seizoen weer 2 dames erbij nl. Jannie Elzinga en Hilleen Hovinga. Linda Honebeek is ook weer terug na haar zwangerschapsverlof. We hebben dus het komend seizoen 3 groepen met 6 dames. Er is aan het eind van het seizoen een grote schoonmaak geweest. Ook dit nieuwe seizoen is alweer een grote schoonmaak geweest zowel binnen als buitenom.
 
 
k. ledenadministratie
Ledenadministratie              
2009/2010     2010/2011     2011/2012    
01-07-2010 spelend 169 01-07-2011 spelend 172 01-07-2012 spelend 171
  niet spelend 31   niet spelend 35   Niet spelend 7
  donateurs 29   donateurs 27   Donateurs 23
                 
verdeling spelend     verdeling spelend     verdeling spelend    
  senioren 59   19 jr en > 58   19 jr en > 64
  junioren 21   16 t/m 18 jr 37   16 t/m 18 jr 22
  aspiranten 49   12 t/m 15 jr 53   12 t/m 15 jr 39
  pupillen 38   6 t/m 11 jr 33   6 t/m 11 jr 46
  welpen 2   < 6 jr 1   < 6 jr 0
                 
nieuwe leden senioren 13 nieuwe leden senioren 3 nieuwe leden senioren 11
  jeugd 19   jeugd 18   jeugd 20
    32     21     31
                 
opgezegd senioren 8 opgezegd senioren 11 opgezegd senioren 17
  jeugd 7   jeugd 16   jeugd 25
    15     27     42
 
 
7. Penningmeester
a. jaarverslag
Financiële stukken worden uitgedeeld en toegelicht door Ingrid. Belangrijkste punten die worden benoemd:
-       Als vereniging hebben we het afgelopen jaar financieel redelijk tot goed gedaan, toch moeten we nog wel op de kleintjes blijven letten. Het verlies is € 3.780,60
-       De totale omzet van de kantine  € 45.084,92 minus de inkoop ( € 23.179,73) komen we op winst van
€ 21.905,19 euro.
-       Zoals we kunnen zien ligt de huur sportvelden en zaal lager dan vorig seizoen. Omdat de gemeente per jaar rekent en K.V. Hoogkerk per seizoen, geeft dit enigszins een vertekent beeld. In de praktijk kan het zijn dat we morgen een factuur ontvangen die het  vorige seizoen betreft.
-       Bij de huisvestingskosten komt elektriciteit, gas en water anders uit omdat we vorig jaar ecotaks hebben aangevraagd. Als vereniging betalen wij (nog steeds niets) voor deze post, hierdoor vervalt de aanvraag voor  ecotaks.
-       Om het verlies te verkleinen is het voorstel om de contributie voor dit seizoen te verhogen.
-       De lease bijdrage voor senioren gaat naar € 15,00 en voor onze jeugdleden naar 10,00 euro. Dit is voor een shirt, rokje/broekje/ sokken.
-       De structuur van de contributie facturen gaat er dit jaar, zoals dat vorig jaar werd aangegeven in de Algemene Leden vergadering er als volgt uit zien en zullen de volgende punten  zichtbaar worden gemaakt op de factuur:
            - KNKV Bondscontributie
            - Verenigingscontributie
            - Lease bijdrage Shirt
            - Administratie kosten
-       Verzoek aan de leden om je contributie via een automatische incasso te laten betalen. Dit kan door middel van ‘de groene kaart’ van de bank ( deze ligt naast de kassa in de kantine) of via de website (www.kvhoogkerk.com) of een email naar de penningmeester met de tekst “ik machtig Korfbalvereniging Hoogkerk om mijn contributie factuur te innen van mijn bankrekeningnummer ( hierin je bank rekening nummer vermelden) 12.34.56.789”.
-       Het VAC, Ik heb een kas controle gehouden bij het V.A.C en deze zag er goed uit, en wordt netjes bij gehouden. Een heel groot deel van omzet in de kantine ook te danken hebben aan het VAC.
 
 
Vragen:
Mark,
- Begroting subsidie € 20.000. Waar bestaat deze uit? Antwoord: Het is enkel subsidie vanuit de gemeente. Het is geen vast gegeven dat we dit ieder jaar ontvangen.
- Debiteuren € 3.000 waar bestaat dit uit? Antwoord: Dat zijn achterstallige contributies van leden van afgelopen jaar en gelden van sponsoren omdat deze vooralsnog achteraf betalen. We willen de betalingen van de sponsoren langzamerhand naar voren schuiven.
 
Ietsen,
-  wat zijn de kosten van het korfschaiten.
-  Waaruit bestaat het verschil in klein onderhoud vorig jaar € 150,- nu € 1.500? Antwoord: Dit komt door de dugouts en reclameborden.
 
Gretha,
- Hoe komt het dat toch de sponsorbedrag gehalveerd is? Antwoord: Het bedrag dat binnen komt is niet altijd ‘hard’ geld. Er zijn sponsoren die ‘in nature’ betalen.
- Hoe kan het dat de kosten van de bond verdubbeld zijn? Facturering loopt door.
 
Adrie,
- Je moet wel zoveel mogelijk alle kosten en opbrengsten van sponsoring vermelden. Het is wel een grijs gebied. Niet alle sponsoren betalen per nota.
 
Carla,
-  De leeftijdscategorieën op het aanmeldingsformulier zijn nog niet aangepast naar de leeftijdsgrenzen die de bond en nu ook KVH hanteert. Actie bestuur: aanpassen aanmeldingsformulier.
 
b. voorstel contributieverhoging
Voorstel is:  € 10,- per spelend lid. Leden gaan niet akkoord met verhoging. Deze is niet in verhouding (procentueel voor jeugd hoger dan voor senioren). Bestuur neemt het voorstel terug. Vraag van de leden of er nu toch een voorstel kan komen, zodat er goedkeuring verleend kan worden. Noodzaak van verhoging is namelijk wel helder. Leden en bestuur gaan akkoord met volgend voorstel: gemiddelde verhoging moet € 10,- per lid zijn, maar wel dat er een evenredige verhoging ontstaat. Het percentage wordt nader bepaald. De verhoging geldt voor zowel spelend (m.u.v. kangoeroe) als niet spelend. Het leasebedrag voor dit seizoen is € 15,- voor de senioren en € 10,-  voor de jeugd.
 
c. voorstel automatische incasso
Voorstel is: Verplichting tot automatische incasso, bij geen automatische incasso administratie kosten van € 5,-. Reden is tweeledig, het scheelt de penningmeester behoorlijk veel tijd. Facturering is tijdrovend. Daarnaast levert het automatisch incasseren minder achterstanden in de contributies op.  Leden gaan niet akkoord. Discussie volgt. Bestuur komt met aangepast voorstel. Komend jaar wel aansturen op automatische incasso, voor de mensen die niet automatisch betalen, overgaan op minimaal kwartaalbetaling vooraf. Dus 1-7, 1-10, 1-1 en 1-4. Voor leden met achterstand € 5,- administratie kosten. Leden gaan akkoord.
 
d. voorstel barkaart max. € 100,-
Voorstel is: Bij kaartje van € 100,-., geen consumpties meer.  Leden stellen voor: het bedrag komt te vervallen, tijdslimiet blijft gehandhaafd. Afspraak is minimaal 1x p.mnd afrekenen.  Bestuur en leden gaan akkoord.
 
8. Kascommissie
Adrie en Annet hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. Adrie geeft aan dat het belangrijk is om zaken zoveel mogelijk zaken inzichtelijk te houden: vb bloemen geschonken door Mozaiek. De penningmeester wordt decharge verleend. Adrie verlaat de kascommissie. Annet en Gerben zijn volgend jaar lid van de kascommissie. Gerrie wordt reservelid.
 
9. Jubilaris
Harry Hut is 25 jaar lid. Woord van dank door Agnes. Harry geeft  een speech, strekking 25 jaar lid is mooi, maar vrijwilliger zijn is belangrijker. Tevens ontvangen Carla en Anita een bloemetje voor het redactie werk dat zij de afgelopen jaren verricht hebben.
 
10. Bestuursverkiezing
-       Ingrid en Miriam treden af.
-       Annelies en Willem worden aangesteldt.
-       Agnes geeft aan dat de voorzittersrol overgedragen wordt aan Jelly. De verdere functie verdeling moet binnen het bestuur worden afgestemd. De leden zullen op de hoogte gebracht worden zodra deze bekend is.
 
-       Bestuursverkiezing:
voorzitter:          Jelly Bergsma
penningmeester:  Annelies Venhuizen
secretaris:          vacant
leden:                Jan Veldhuis
                        Lars Salomons
                        Agnes Roeters
                                               
 
11. Rondvraag

Adrie
Sporthal hoe zit het met het openen en afsluiten van de sporthal? Antwoord: Gemeente heeft aangegeven sleutels terug te willen, er komt een beheerder en hij regelt opening en sluiting, 20 min voor en na huur. De gemeente is nog i.o.m. beheerder over hoe dit vorm te geven. K.V. Hoogkerk heeft vooralsnog de sleutels niet ingeleverd.
 
Evert Jan
Hoe wordt de taakverdeling binnen het bestuur? Antwoord:  Na de eerstvolgende bestuursvergadering wordt  de functieverdeling gepubliceerd. Voorzitter en penningmeester is in ieder geval vastgesteld.
 
Trijn
Vraag idem dito als Adrie.
 
Jeha
- 2e kunstgrasveld verzoek om rubbermat ipv zand. Agnes geeft aan dat alle wensen in overleg met de gemeente aangegeven kan worden.
- Beleidsplan wanneer treedt dit in werking. Afhankelijk van reacties vd leden. Intentie is 3 weken vanaf nu.
 
Jelly sluit de vergadering om 22.30 uur en dankt iedereen voor hun komst. 

Als u het weekbericht niet langer meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden.© KV Hoogkerk       |   Website gemaakt met SyndeoCMS   |   aantal hits : 597874